Přejít k obsahu

Ubytování na univerzitních kolejích

Při zápisu na fakultu si zapsaný student může elektronicky podat žádost o ubytování na koleji. Žádost o ubytování se podává v systému ISKAM přes webové rozhraní (www.skm.zcu.cz, volba menu muj ucet v menzach). Na ubytování není právní nárok. Žádosti budou vyřizovány kladně do vyčerpání ubytovací kapacity fakulty.

Další potřebné informace naleznete na www stránkách Správy kolejí a menz ZČU:

Koleje a menzy Západočeské univerzity nabízejí mimo ubytovacích a stravovacích služeb i sportovní využití - sportovní hřiště, tělocvičnu, squash, billiard-pool, atd.

Ubytovací stipendium

Student může získat ubytovací stipendium (aniž by byl ubytován na koleji), jestliže studuje v prezenční formě studia a splňuje podmínky dané stipendijním řádem ZČU.

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia:

  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  • studuje v prvním studijním programu v prezenční formě studia (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium bylo uznáno,
  • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných studijních programů,
  • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia.


* Splnění stanovených podmínek se ověřuje na základě údajů z matriky studentů a z informačního systému Studijní agenda.
* Žádost o přiznání ubytovacího stipendia se podává elektronicky na předepsaném formuláři.
* O přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje rektor.
* Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia platí po celou dobu, kdy student splňuje podmínky stanovené v odstavci 1. Rozhodnutí o odejmutí ubytovacího stipendia se nevydává.
* Výše ubytovacího stipendia je stanovena pro příslušné kalendářní čtvrtletí rozhodnutím rektora, a to nejpozději 10 dnů před termínem jeho výplaty.
* Studentovi, který splňuje podmínky v části období, za které má být ubytovací stipendium vyplaceno, se vyplatí ubytovací stipendium v poměrné výši.

 

O stipendijích se dozvíte podrobněji ve Stipendijním řádu ZČU.

Patička