Přejít k obsahu

Stipendium

Při dosahování výborných studijních výsledků je studentům prezenční formy studia na KKS od druhého ročníku poskytováno prospěchové stipendium. Výše stipendia pro daný akademický rok je dána Vyhláškou děkana FST:

 • Prospěchové stipendium přiznává děkan těm studentům, kteří dosáhli VSP podle pokynu děkana pro příslušný akademický rok, získali minimálně 60 kreditů za akademický rok po stanovenou standardní dobu studia a splnili své studijní povinnosti stanovené studijním plánem a harmonogramem akademického roku.
 • Studenti, kteří studují déle, než je standardní doba studia, budou posuzováni individuálně.
 • Student je povinen znát svůj VSP a při zápisu do vyššího ročníku jej potvrdí svým podpisem na zápisovém archu. V případě uvedení nesprávného údaje může být student postižen podle Disciplinárního řádu pro studenty FST.
 • Při přerušení studia se výplata prospěchového stipendia pozastavuje a po opětovném nástupu do studia bude stipendium vypláceno podle pravidel platných v příslušném akademickém roce.

Mimořádné stipendium

Vynikající studijní výsledky studentů prvního ročníku jsou oceněny mimořádným stipendiem. V mimořádných případech lze studentovi udělit další jednorázové mimořádné stipendium.

 • Fakultní mimořádné stipendium je jednorázové nebo opakované a děkan je může studentovi přiznat
  • za vynikající vědecké, výzkumné aktivity anebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení jeho znalostí,

  • výjimečně jako jednorázová pomoc v případě tíživé sociální situace studenta,

  • v doktorských studijních programech za vynikající studijní výsledky nebo za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; návrh předkládá školitel oborové radě, která jej se svým vyjádřením předá děkanovi ke schválení;

  • na podporu studia cizinců v České republice,

  • jako ocenění vynikajících studijních výsledků za celou dobu studia,

  • za vynikající sportovní reprezentaci FST.

 • Žádost studenta o přiznání fakultního mimořádného stipendia s řádným doložením student předkládá na studijním oddělení fakulty.
 • Výši a termín vyplacení předloženého fakultního mimořádného stipendia schvaluje děkan.

Ubytovací stipendium

Pokud student splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (trvalé bydliště mimo místo studia, studium v prezenční formě v prvním studijním programu daného typu, nepřekročení standardní doby studia), má nárok na ubytovací stipendium a to bez ohledu na to, zda dojíždí, či bydlí na koleji nebo v soukromí.

Sociální stipendium

Sociální stipendium je studentovi poskytováno v případě, že splňuje podmínky stanovené Stipendijním řádem ZČU (nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu).

Firemní stipendium

Firemní stipendium je studentovi poskytováno v partnery z praxe v případě, že je vybrýn a splňuje podmínky stanovené danou firmou (je nutno průběžně sledovat informace na webu nebo se informovat při veletrhu pracovních příležitostí pořádaném každoročně).

O stipendijích se dozvíte podrobněji ve Stipendijním řádu ZČU.

Patička