Přejít k obsahu

Navazující magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a poskytuje 2. stupeň vysokoškolského vzdělání. Délka studia je 2 roky. Absolvent získá po ukončení titul Ing.  a najde uplatnění jako expert v daném oboru případně se může věnovat vědě a výzkumu například v rámci doktorského studia.

Forma studia: prezenční, kombinovaná  

Absolvent může po dvouleté praxi v oboru požádat na centrále FEANI v Bruselu o diplom s titulem EUR ING Tím je mu uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoliv zemi Evropské unie.

KKS nabízí studium v následujících magisterských studijních programech:

Magisterský studijní program N 2301 – navazující

Studijní obory magisterského studia:
 

  • Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení

    V tomto studijním oboru, garantovaném katedrou konstruování strojů, lze získat univerzálně využitelné vzdělání pro konstruování strojů a zařízení. Závěr studia a diplomovou práci lze zaměřit na obráběcí nebo tvářecí stroje, příp. na univerzální technická zařízení nebo komponenty strojů. Absolventi se úspěšně uplatňují jako projektanti, konstruktéři a výpočtáři se znalostmi progresivních inženýrských poznatků, metod a využití počítačové podpory konstruování (CAD). Uplatňují se proto též jako provozní a výrobní technici a po přiměřené praxi i jako vědeckovýzkumní, obchodní nebo řídící pracovníci malých i velkých firem a v neposlední řadě i jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé. Koncepce studia umožňuje relativně rychlé uplatnění i v jiných strojírenských oborech.  

     

  • Studijní obor: Dopravní a manipulační technika

    Tento studijní obor, garantovaný katedrou konstruování strojů, poskytuje vzdělání budoucím konstruktérům i profesionálním uživatelům silničních a kolejových vozidel a manipulační techniky ve výrobních systémech, stavebnictví a dopravě. Závěr studia a diplomovou práci lze zaměřit buď na silniční nebo kolejová vozidla. Absolventi se uplatní především jako technici v řídících a organizačních funkcích při výrobě, provozu a v opravnách silničních a kolejových vozidel. Znalosti progresivních inženýrských poznatků, metod a využití počítačové podpory konstruování (CAD) však umožňují též uplatnění v projekci, konstrukci, výpočtech a výzkumu dopravní a manipulační techniky u malých i velkých firem jakož i v odborné pedagogické práci na středních i vysokých školách. Absolventi se mohou též uplatnit i v jiných strojírenských oborech. 

Patička